Research Reports

Research Reports

Değişen Dünya Düzeni Işığında Japonya ve Güney Kore’nin 21. Yüzyıldaki Jeopolitik Vizyonları ve Dış Politikaları

Bugün, Japonya ve Güney Kore, ABD’nin dünya düzeni içindeki hakim konumu bakımından, hem askeri, hem de ekonomik açıdan kilit önem taşımaktadır. Bu iki Doğu Asya ülkesi, ABD’nin yurt dışındaki en büyük askeri gücünü bulundurduğu bölgeler olmaları bakımından da ABD merkezli savunma sisteminde kritik noktalarda durmaktadır. ABD, Kore Savaşı’ndan bu yana en büyük askeri mevcudiyetini 61,000 […]

Avrupa Birliği’nde Reform Tartışmaları ve Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği

25 Mart 2017’de kuruluşunun 60. yılını kutlayan Avrupa Birliği, yalnızca Avrupa kıtasında yüzyıllar süren savaşları sona erdiren bir proje değil, tüm dünyada barış̧, refah ve istikrar arayışlarının ulaşabildiği en ileri aşamadır. Geniş bir tarihsel ve yapısal çerçeveden bakıldığında da 17. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan modern devletin, dünyanın başka hiçbir bölgesinde görülmeyen bir ölçekte yeniden yapılandırıldığı, […]

Demokrasi, Otoriterlik ve Popülizmin Yükselişi

Popülizmin yükselişte olduğu, popülizm çalışmalarının da revaçta olduğu bir dönemin içindeyiz. Belki bugün de, 1969’da Ionescu ve Gellner’ın erken dönem popülizm çalışmalarının önemli derleme kitaplarından birinin girişine yazdıkları gibi, dünyada bir popülizm “hayaleti kol geziyor”[1] (s. 1). Popülizmin ve popülizme ilginin geçmişte de bu şekilde zaman zaman parlamasından dolayı, Taggart, popülizm kavramına entelektüel ilginin de, […]

“Türkiye-Rusya İlişkilerine Tarih ile Bakmak”

Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler, 1990’lı yılların başından itibaren gelişmeye başladı. Bu dönemde Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı, her yıl milyonlarla ifade edilen rakamlarla artarak 2014 yılında 4 milyona ulaşmıştı (TÜİK, 2015). 2015 yılı itibarıyla, Türkiye’nin toplam doğal gaz ithalatı (49,2 milyar metreküp) içinde Rusya’nın payı %55 (27 milyar metreküp) civarındaydı. […]

Power Shift: Towards Germany Hegemony In The European Union?

Over the period since its emergence in 2010 the Eurozone crisis has shaken some of the fundamental assumptions relating to European integration. Might the EU disintegrate? Has the European Union (EU) lost its sense of community and solidarity that for decades seemed intrinsic to its character? Is monetary union without political union simply unsustainable? Questions […]

Turkish Foreign Policy and Homegrown Radicalization In The Post-Arab Uprisings

An unintended and unforeseen consequence of the Arab uprisings in and after 2010/2011 has been the rise of violent Islamist groups as formidable forces   in Middle Eastern states that descend into vicious civil wars. These groups do not only establish control over sizeable territories but also manage to attract Muslim foreign fighters including a large […]

Otokratik Esneklik ve Pragmatizm: İran İslam Cumhuriyeti

İran İslam Cumhuriyeti otokratik ve demokratik kurumları barındıran oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yapı, değişik toplumsal grupları temsil eden ve birbirleriyle rekabet halinde bulunan hiziplerin rejim içinde barınmasına olanak tanırken, karar verme ve uygulama süreçlerini zorlaştırmaktadır. Rejimin işleyişi açısından beş temel kurum öne çıkmaktadır: İslam Devrimi Rehberi, Cumhurbaşkanı, Meclis, Muhafızlar Konseyi ve Devrim Muhafızları. […]

The Kurdish Diaspora in Europe: Political Identity and Activism

The “Kurdish question” has become one of the most protracted conflicts in Turkey’s recent history, and perhaps even the most serious problem facing the Turkish Republic today. It is also one of the most pressing issues affecting Turkey’s prospects for accession to the European Union. Despite recent developments in the Kurdish-Turkish bargaining process, considered by […]

The Kurdish Diaspora in Europe: Identity Formation and Political Activism

The “Kurdish question” has become one of the most protracted conflicts in Turkey’s recent history, and perhaps even the most serious problem facing the Turkish Republic today. It is also one of the most pressing issues affecting Turkey’s prospects for accession to the European Union. Despite recent developments in the Kurdish-Turkish bargaining process, considered by […]

Uluslararası İlişkiler ve Din

Din olgusunun tarih boyunca toplumların yaşayışlarında çok önemli bir yer oynadığı herkesçe kabul edilen bir gerçek. Uluslararası ilişkiler ise kökleri milattan önce 5. Yüzyıl’da Yunanli tarihçi Tukidides’in Atina-Sparta savaşının detaylı analizine kadar uzanan ve sadece kuramsal alanda değil, dünya tarihinin akışında da çok önemli etkiler yaratan bir araştırma dalı. Bu çalışma, din ve uluslararası ilişkiler […]